Publications

A Malware Instruction Set for Behavior-Based Analysis

2009 - Philipp Trinius, Carsten Willems, Thorsten Holz, Konrad Rieck

Technical Report TR-2009-007, University of Mannheim, December 2009 [MADOC Link] [PDF]

Automatic Analysis of Malware Behavior using Machine Learning

2009 - Philipp Trinius, Carsten Willems, Thorsten Holz, Konrad Rieck

Berlin Institute of Technology, Technical Report 18-2009 [PDF]

Schutzrecht "Dielektrische Hornantenne"

2009 - Nils Pohl, Gunnar Armbrecht, Burkhard Schiek

Patentnummer DE102008015409A1, Nils Pohl, Gunnar Armbrecht, Burkhard Schiek (Erfinder), Krohne Meßtechnik (Anmelder), Offenlegung 24.09.2009

Schutzrecht "Dielektrische Antenne"

2009 - Nils Pohl

Patentnummer DE102008008715A1, Nils Pohl (Erfinder), Krohne Meßtechnik (Anmelder), Offenlegung 13.08.2009
Page: