Publications

Modellierungskonzepte zur Beschreibung eines Mikroplasma-Jets - CFD-ACE+

2009 - Torben Hemke, Thomas Mussenbrock, Ralf Peter Brinkmann

Dok­tor­an­den­kol­lo­qui­um GK 1051 , Kerk­ra­de, The Nether­lands, 29-30 June, oral contribution
Page: