Mikroplasma unterstützte Metamaterialien

Jan Trieschmann, Thomas Mussenbrock

DPG Früh­jahrs­ta­gung 2012, Stuttgart, Ger­ma­ny, March 12-16

tags: Atmosphärendruck Plasma, Metamaterialien, Mikroplasma