Nummer Name Dozent
1 150232 Number Theory Ozornova, Viktoriya
2 141216 Time-variant Communication Systems Ochs, Karlheinz
3 141199 Transmission of Digital Signals Ochs, Karlheinz

Page: