Nummer Name Dozent
1 150324 Model Checking Zeume, Thomas
2 150262 Komplexitätstheorie Zeume, Thomas
3 150334 Automata Theory Zeume, Thomas
4 150345 Logik in der Informatik Zeume, Thomas
5 150521 Fortgeschrittene Themen des Model Checking Zeume, Thomas
6 150520 Seminar Frontiers of Theoretical Computer Science Zeume, Thomas
7 150562 Seminar Satisfiability Zeume, Thomas
8 150136 Mathematik 2 für Informatik und ITS (PO 20) Stump, Christian
9 150308 Discrete Mathematics Schuster, Björn
10 150232 Number Theory Reineke, Markus

Page: