Nummer Name Dozent
1 144005 Praxis Project Hochschullehrer der Fakultät ET/IT
2 142222 Practical Course MATLAB Sezgin, Aydin
3 144003 Colloquium ETIT Hochschullehrer der Fakultät ET/IT
4 144001 Bachelor Thesis ETIT Hochschullehrer der Fakultät ET/IT
5 142064 Bachelor Practical Course Electronic Circuits Musch, Thomas

Page: