Nummer Name Dozent
1 142240 Practical Course Fundamentals of IT Security Schwenk, Jörg
2 144003 Colloquium ETIT Hochschullehrer der Fakultät ET/IT
3 144004 Colloquium ITS Hochschullehrer der Fakultät ET/IT
4 142222 Practical Course MATLAB Sezgin, Aydin
5 144005 Praxis Project Hochschullehrer der Fakultät ET/IT

Page: